http://www.smartresilience.eu-vri.eu/http://www.smartresilience.eu-vri.eu/